Error message

  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 3 of /home/symposium/public_html/sites/all/themes/drupalexp/includes/lessc.php).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 3 of /home/symposium/public_html/sites/all/themes/drupalexp/includes/lessc.php).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 3 of /home/symposium/public_html/sites/all/themes/drupalexp/includes/lessc.php).
  • Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in require_once() (line 3 of /home/symposium/public_html/sites/all/themes/drupalexp/includes/lessc.php).

Vad är MI?

Vad är Motiverande samtal – MI?

Motiverande samtal – MI innebär evidensbaserade, professionella, icke-konfrontativa samtal om motivation och förändring. Förändringen kan handla om att ändra beteende och levnadsvanor, tankesätt och inställning, att ta beslut och att välja väg i livet. Förändringen kan också handla om att fortsätta med och stabilisera något som man tidigare inte kunnat upprätthålla.

MI-samtal fokuserar på en speciell form av motivation – förändringsmotivation – som i empatisk och lyhörd dialog hämtas fram, förädlas och förankras.

Motiverande samtal – MI bygger på principer som hämtats från socialpsykologi och inlärningspsykologi. Rötterna finns i humanistisk psykologi vilket innebär att man i MI respekterar rätten att vara ambivalent, samtidigt som man ansvarsfullt fokuserar på vägval och beslut. Tvekan, tvivel och osäkerhet ses som möjliga tillgångar och resurser på vägen till förändring.

Vad består Motiverande samtal – MI av?

MI består av både ett förhållningssätt och en samtalsteknik som hör nära samman. Båda är varandras förutsättningar, de har var för sig och tillsammans dokumenterad effekt på motivation och förändring.

Förhållningssättet i MI kallas MI-anda, en atmosfär och ett bemötande präglat av empati, acceptans, samarbete och respekt för autonomi och självbestämmande.

Samtalstekniken i MI – att lyssna noga och sammanfatta väl – är en förfinad och vidareutvecklad variant av aktivt lyssnande som kallas empatiskt lyssnande och empatisk kommunikation.

Både förhållningssättet och samtalstekniken i MI innebär att hjälpa människor upptäcka, hämta fram, förstärka och förankra motiv för förändring.

MI-samtal har en riktning

Det noggranna lyssnandet i MI används både för att etablera och upprätthålla en god samarbetsrelation och för att tillsammans arbeta i riktning mot ett tydligt mål.

MI har effekt som enskild insats, men har sin mest robusta effekt i kombination med annat. Det betyder att MI, sekvenser av MI och MI-inspirerade strategier (med sin goda effekt på motivationsdelen i olika förändringsprocesser) enkelt och väl kan integreras med annat.

Motiverande samtal – MI innebär rytm och balans

I MI finns en unik samtalsrytm och växlingar mellan att hämta fram och tillföra, följa och styra, stödja och utmana.

MI-samtal lockar fram

Det mest essentiella i MI handlar om att med förtroende och tillit få lov att komma i kontakt med, beröra, väcka till liv och locka fram en persons egna inre motiv och motivation till förändring.

Vankelmod som dynamisk rörelse

Förståelsen för ambivalens och dess avgörande roll vid förändring har en central plats i MI. MI-samtal med fokus på tvekan och tvivel hjälper personer ta ställning, fatta beslut och ta ytterligare steg, vare sig det handlar om förändring eller stabilisering.

Bakgrunden till MI

MI, som är en förkortning av Motivational Interviewing, utvecklades i början av 1980-talet inom missbruksområdet av den amerikanske psykologen William R Miller. Han hade i sin forskning funnit att den enskilda behandlaren hade avgörande betydelse för effekten av behandling. Allra viktigast var behandlarens förhållningssätt och förmågan att förmedla empati. Patienter som mötte behandlare med sämre förmåga att visa empati och med tendenser till konfrontativt bemötande lyckades sämre i behandling, medan patienter som mötte icke-konfrontativa behandlare med god empatisk förmåga uppnådde bättre resultat.

Erfarenheterna från denna forskning inspirerade Miller att i kreativt samarbete med en grupp unga psykologer vid Hjellestadklinikken i Bergen under hösten 1982 prova sig fram till ett sätt att samtala präglat av empatiskt lyssnande och inriktat på att hellre uppmärksamma och förstärka motivation än att konfrontera och därmed förstärka motstånd. Där formulerades för första gången grundprinciperna i MI och William R. Miller skrev där den första artikeln om MI , ”Motivational Interviewing with problem drinkers”.

Det har senare visat sig att dessa tidiga grundprinciper är de delar i Motivational Interviewing som har starkast forskningsstöd. Empati och empatisk kommunikation, fokus på att hämta fram och förstärka motivation samt uppmärksamhet på att undvika att aktivera ”motståndsreaktioner” utgör idag kärnkomponenter i MI.

William R. Miller säger själv att ”MI was born in Bergen” och han myntade där begreppet ”self-motivational statements” med betoning på att hjälpares huvuduppgift i MI är att hämta fram och förstärka personens egenformulerade motivation.

Några år efter forskningsuppehållet i Bergen kom William R Miller i Sydney i Australien att samarbeta med den engelske psykologen Stephen S. Rollnick, som med ett huvudintresse för korta tillämpningar av Motivational Interviewing främst kom att bidra till utvecklingen av MI inom hälso- och sjukvårdssektorn. Miller & Rollnick möttes 1989, och beskrivs sedan 1991, då deras första bok om MI publicerades – Motivational Interviewing, Preparing People to Change Addictive Behaviour – som grundare av Motivational Interviewing.

CHRISTINA NÄSHOLM är psykolog, leg psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi. MINT Certifierad MI-tränare, utbildar och handleder inom Motiverande samtal (MI), och är medlem i MINT. Christina är en visionär föregångare och en av landets mest erfarna när det gäller att utbilda praktiker och utbildare i MI. Christina inspirerar och involverar till MI-konferenser och MI-tränarmöten, både i Norden och internationellt.

Röster om Christina:

Christina besitter, förutom hög yrkesmässig kompetens, en ödmjukhet och värmande klokskap utöver det vanliga. Hon är trygg och erfaren i sitt utövande och vetenskapligt väl förankrad.

Malin Scharffenberg, Leg sjukgymnast, utbildar i MI i Region Skåne